ВЕЦ Козлодуй
Водноелектрическа централа

Финансова информация

"ВЕЦ Козлодуй" ЕАД като задължено лице по § 1д от допълните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа  разкрива информация по чл.22, ал.1, т.1 и т.3 от Наредба № 2 от 09.11.20221 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, издадена от КФН.

Информацията за съответните отчетни шестмесечни и годишни периоди е публикувана в рубрика "Информация по глава шеста "а" от ЗППЦК.