ВЕЦ Козлодуй
Водноелектрическа централа

Информация по глава шеста "а" от ЗППЦК

Информация по чл.21, ал.1, т. 3 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН - 2023 г. - първо шестмесечие