ВЕЦ Козлодуй
Водноелектрическа централа

Данни за електропроизводство

Електроенергията е основен движещ фактор за развитието на всички отрасли на промишлеността, транспорта, комуналното и селското стопанство. Тя играе все по-нарастваща роля в ускоряването на техническия прогрес, осигурява високи темпове за производителност на труда, подобрява условията на труда, бита, оказва огромно влияние при разпределението на производителните сили и повече, от който и да е друг фактор, определя нивото на икономическото развитие на народното стопанство и националния доход на обществото.

 

Опазването на околната среда е проблем от световен мащаб, който не търпи отлагане.

 

Като екологична алтернатива на класическите ТЕЦ и ядрените централи най-сериозен и реално приложим възобновяем източник са водните електроцентрали. В България технически усвоимия хидроенергиен потенциал е 15 млрд. kWh.

 

ВЕЦ използват за електропроизводство падаща вода и имат много предимства, пред останалите електроцентрали:

 • Независимост на електропроизводството от цените на горивата
 • Сигурност в експлоатацията и голяма дългосрочност на съораженията
 • Оборудване от водещи европейски производители
 • Строителство с почти изцяло наши материали, техника и използване на местна работна сила
 • По-евтина електроенергия

Екологични ползи

 • Без емисии на въглероден диоксид(CO 2), живак, азотни окиси (NOx), серен диоксид (SO2) или твърди частици във въздуха, водата или почвата. Тези вредни замърсители влияят негативно върху изменението на климата, отравянето с живак, киселинните дъждове и смога
 • Не изисква добив на изкопаеми горива , извличането на които сериозно вреди на земята
 • Изработен от неограничен възобновяеми източници, които никога няма да свърши, за разлика от ограничено и замърсяващи изкопаеми източници на енергия
 • Помага за опазване и защита на околната среда за бъдещите поколения.

Икономически ползи

 • Създава възможности за трудова заетост в сектора на зелените работни места;
 • Спомага за осигуряване на енергийното бъдеще на България, като се инвестира в местни източници на енергия.