ВЕЦ Козлодуй
Водноелектрическа централа

Вътрешен канал за подаване на сигнали

Сигнали за нарушения могат да постъпят във „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД посредством:

  1. изпращането на писмено съобщение на следния e-mail адрес: whistleblowing@hppkozloduy.com
  2. писмено на адрес: гр. Козлодуй, 3321, площадка АЕЦ „Козлодуй“, сграда на Управление „Инвестиции“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, етаж 1, стая 101;
  3. устно в лична среща с лицето отговарящо за обработване на сигналите – в уговорен между страните подходящ срок, както и на телефон 0973 / 7 26 28.

Лице, отговарящо за обработване на сигналите, във „ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД:
Борислав Богданов