ВЕЦ Козлодуй
Водноелектрическа централа

За нас

ВЕЦ „Козлодуй е разположена в северозападна България, на площадката на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в края на 7 километровия Топъл канал. ВЕЦ „Козлодуй“ е изградена за да се използва остатъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ „Козлодуй”.

 

Технически параметри:

  • Номинална мощност – 5 MW
  • Ниво на напрежение – 110kV
  • Брой на електропроводните линии 110 kV – една
  • Брой на фазите – три

Съобразно дадената класификация на категориите, утвърдени с Решение №Ц-010/30.03.2011 г. на ДКЕВР, ВЕЦ „Козлодуй“ представлява по воден пад- нисконапорна ВЕЦ с нетен пад до 30 метра (височина на пада – до 10 м), а по конфигурация същата – деривационна ВЕЦ.


„ВЕЦ Козлодуй” ЕАД е учредено и регистрирано през 2004 год.

 

Основен предмет на дейност: производство, пренос, разпределение и продажба на електрическа енергия, планиране, проектиране, изграждане, поддържане и експлоатация на съоръжения и обекти за производство на електроенергия, строителна и ремонтна дейност в областта на енергетиката, електропроизводство, внос и износ на горива, придобиване и разпореждане с авторски права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.