ВЕЦ Козлодуй
Водноелектрическа централа

Мисия и цели

МИСИЯТА на „ВЕЦ Козлодуй” ЕАД е да бъде балансьор и регулатор на енергийната система, като осигурява при непрекъснат режим, екологично чисто производство на електрическа енергия с максимално КПД, в съответствие с националния план за производството на енергия от възобновяеми източници, като предоставя качествена и достьпна електрическа енергия при прилагане на принципите на енергийна ефективност.

 

ЦЕЛТА на “ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ”ЕАД е да осигурява на енергийния пазар необходимата за потреблението електроенергия от възобновяеми източници и да ползва енергия от възобновяеми източици за задоволяване на собствените си нужди от електричество, като превърне хидроцентралата в енергийно ефективен обект.


Дългосрочни цели:

  • Осигуряване на непрекъснат и постоянен режим на дейността на Дружеството, чрез максимално използване на съществуващата водна маса;
  • Постигане на подобрение в организацията на управление, свързани с нарастване на продуктивността на човешките и технологичните ресурси в енергийното производство;
  • Постигане на финансова автономност, чрез енергийна ефективност, подобряване рентабилността на приходите и увеличаване на счетоводната печалба.

Съчетаване на пазарното и финансово начало в енергетиката система, с балансиране на интересите Дружеството, електроразпределителното дружество-НЕК, ЕСО и потребителите на електроенергия, чрез договаряне на финансирането и оказването на сътрудничество.


Средносрочни цели:

  • Планиране и формиране на енергийната политика в съответствие с възможностите на “ВЕЦ Козлодуй” ЕАД;
  • Висока степен на професионализъм, ефективно използване на водния ресурс при минимален риск за АЕЦ Козлодуй.


Краткосрочни цели:

  • Създаване на управленска концепция маркетинг-установяване чрез маркетингова информация нуждите на потребителите
    Привличане на публичното внимание и мобилизиране на обществените усилия за решаване на енергийни проблеми;
  • Участие в различни национални програми за информация,разясняване и привличане на финансови ресурси, като се ползват фондове на Европейския съюз, пр.за енергийна ефективност и технологична модернизация за конкурентно и ефективно производство
  • Създаване на оптимизирана управленска структура.