ВЕЦ Козлодуй
Водноелектрическа централа

Стратегия и приоритети

„ВЕЦ Козлодуй”ЕАД е пълноправно юридическо лице, регистрирано по реда на ТЗ с основен предмет производство и продажба на електро енергия чрез използване на водната маса на Топъл канал-1 на „АЕЦ-Козлодуй”, съчетаващо внедряването на иновационни технологии и отдаващо значение на човешкия фактор при проследяване процеса на производство на ефективна и екологична чиста електроенергия при съобразяване с условията за безопасна и защитена дейност в района на Атомната електро централа.

 

Приоритети за развитие на Дружеството:

  • Приоритет 1: Подобряване конкурентоспособността на дружеството чрез модернизация и обновяване на производствената база, внедряване на нови технологии и иновации, повишаване на достъпа до информация и знание
  • Приоритет 2: Създаване на устойчива заетост, насърчаване на равните възможности за участие на млади и квалифицирани оперативни служители
  • Приоритет 3: Изграждане на административна сграда на територията на централата
  • Приоритет 4: Устойчиво и щадящо околната среда използване на възобновяемия източник /водна маса/ за развитие на предприятието
  • Приоритет 5: Осъществяване на основната дейност на Дружеството при стриктно съблюдаване на правилата за безопасност, с оглед съблюдаване на сигурността на работа на Атомната електро централа
  • Приоритет 6: Поддържане и непрекъснато повишаване ефективността на производството
  • Приоритет 7: Използване на чиста електроенергия за задоволяване на собствените нужди в съответствие със международните и национални стандарти за висока енергийна ефективност
  • Приоритет 8: Гарантиране на доставките на електроенергия
  • Приоритет 9: Усъвършенстване на институционалния капацитет на публични власти, организации и институции за съвместно развитие